LEAF
                          27.500€

                                Micra
                               14.290€

                           ΝΕΟ JUKE
                              17.900€

                          QASHQAI
                            20.490€

                           X-TRAIL
                           29.090€

                             LEAF
                            27.500€

                             GT-R
                          174.700€

                           ARIYA
                       ANAMENETAI

                     E-NV200-VAN
                          29.427€

                         E-NV 200
                          37.180€

                       D23 NAVARA
                            29.140€

                             NV250
                                ___

                            NV300
                           24.052€

                           NV400
                          25.284€